• PL
Choose your location?
 • Global Global
 • Australian flag Australia
 • French flag France
 • German flag Germany
 • Irish flag Ireland
 • Italian flag Italy
 • Polish flag Poland
 • Qatar flag Qatar
 • Spanish flag Spain
 • UAE flag UAE
 • UK flag UK

Nowe zasady dotyczące przedstawienia w przetargach publicznych zaświadczeń o niekaralności członków zarządu, rad nadzorczych oraz prokurentów wykonawcy

14 September 2023

W dniu 22 września 2023 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ("Rozporządzenie"). Nowela wprowadza zasadnicze zmiany dotyczące dokumentów podmiotowych składanych przez wykonawców zagranicznych.

Co się zmienia? Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego "składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia".

Przepisy w dotychczasowym brzmieniu budziły wiele problemów natury praktycznej. Wykonawcy w celu wykazania braku przesłanek wykluczenia z postępowania przetargowego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy Pzp do tej pory byli zobowiązani przedstawiać zaświadczenia dla urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wydanych przez organy właściwe miejscowo ze względu na miejsce siedziby danego wykonawcy. Przykładowo jeśli członkiem zarządu spółki niemieckiej była osoba na stale mieszkająca np. we Włoszech, to wykonawca był zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności tej osoby wydane przez właściwy organ niemiecki.

W przypadku, gdy dany członek zarządu lub rady nadzorczej na stałe zamieszkiwał inny kraj niż kraj siedziby wykonawcy (a w przypadku globalnych firm, często również i inny kontynent) pozyskanie takiego dokumentu wymagało ze strony wykonawców wielu nakładów pracy oraz logistyki.

Po wejściu w życie przepisów nowelizujących Rozporządzenie problem ten zostanie rozwiązany. W postępowaniach przetargowych wszczętych po 22 września 2023 r. wykonawca wedle swojego wyboru będzie mógł przedstawić w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych zaświadczenie o niekaralności swojego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wydane zarówno przez organ właściwy miejscowo ze względu na miejsce siedziby spółki, jak i ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby. Wprowadzane zmiany niewątpliwie usprawnią proces pozyskiwania dokumentów podmiotowych wymaganych przez zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania danej osoby nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej wykonawca będzie miał możliwość przedstawienia oświadczenia własnego takiej osoby złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

Further Reading