• PL
Choose your location?
 • Global Global
 • Australian flag Australia
 • French flag France
 • German flag Germany
 • Irish flag Ireland
 • Italian flag Italy
 • Polish flag Poland
 • Qatar flag Qatar
 • Spanish flag Spain
 • UAE flag UAE
 • UK flag UK

Alert: Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – rejestr urbanistyczny

09 August 2023
Na skutek uchwalenia ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ("Nowelizacja"), do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostaną wprowadzone rewolucyjne zmiany, które na nowo zdefiniują zasady kształtowania ładu przestrzennego. 

Jedną z najważniejszych instytucji wprowadzanych na mocy Nowelizacji jest rejestr urbanistyczny ("Rejestr"), mający w założeniu stanowić kompleksową bazę danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Nowelizacją, Rejestr będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w formie ogólnodostępnego i jawnego (za wyjątkiem danych osobowych) systemu teleinformatycznego. Ponadto, do kompetencji w/w ministra należeć będzie określenie: (i) zakresu informacji i danych gromadzonych w Rejestrze, (ii) rozwiązań organizacyjno-technicznych Rejestru oraz (iii) trybu tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji i danych gromadzonych w Rejestrze.

W Rejestrze mają być udostępniane informacje oraz dane pochodzące między innymi z:

 1. wniosków o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wniosków o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych;
 2. uchwał o przystąpieniu do sporządzania aktów planowania przestrzennego;
 3. aktów planowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem;
 4. wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 5. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; oraz
 6. innych wymienionych w Nowelizacji czynności związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Co istotnie, w Rejestrze udostępniane będą na poszczególnych etapach procesu ich uchwalania, projekty aktów planowania przestrzennego i gminnych programów rewitalizacji. Najpóźniej w dniu ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych – udostępnia się w Rejestrze projekty aktów planowania przestrzennego przekazywane do uzgodnień i opiniowania, poddawane konsultacjom społecznym lub przedstawiane radzie gminy albo sejmikowi województwa wraz z uzasadnieniem, raportem, oraz prognozą oddziaływania na środowisko (o ile ich sporządzenie jest wymagane).

Zgodnie z Nowelizacją, udostępnienie danych w Rejestrze powinno następować niezwłocznie po sporządzeniu niezbędnych dokumentów.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii powstanie Rejestru przyczyni się do zwiększenia transparentności prowadzonych procesów inwestycyjnych oraz ułatwi gromadzenie wszystkich najistotniejszych danych w jednym miejscu.

Wejście w życie

Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta w dniu 24 lipca 2023 r. i zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.

Przykładowo, zobowiązania organów samorządów lokalnych do udostępniania danych związanych z lokalną planistyką w Rejestrze Urbanistycznym, wprowadzonym przez Nowelizację, będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2026 r. Ustawodawca chce w ten sposób ułatwić i rozłożyć w czasie adaptację procedur gminnych do nowo wprowadzonych obowiązków.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa pomocne. W kolejnych alertach poinformujemy Państwa o kolejnych rozwiązaniach prawnych przyjętych w Nowelizacji.

Further Reading