• PL
Choose your location?
 • Global Global
 • Australian flag Australia
 • French flag France
 • German flag Germany
 • Irish flag Ireland
 • Italian flag Italy
 • Polish flag Poland
 • Qatar flag Qatar
 • Spanish flag Spain
 • UAE flag UAE
 • UK flag UK

Zawezwanie do próby ugodowej i mediacja już nie przerwą biegu przedawnienia roszczeń

19 July 2022

W dniu 30 czerwca 2022 r. weszła w życie zmiana kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny, ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459) ("Ustawa Nowelizująca"), modyfikująca skutki prawne w zakresie biegu przedawnienia roszczeń związane ze złożeniem wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęciem mediacji. 

Do dnia wejścia w życie tej zmiany skuteczne złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, inicjującego postępowanie pojednawcze, powodowało przerwanie biegu przedawnienia objętego wnioskiem roszczenia w stosunku do oznaczonego we wniosku dłużnika, wskutek czego przedawnienie to biegło na nowo od daty zakończenia postępowania pojednawczego. Takie same skutki w zakresie biegu przedawnienia wywoływało wszczęcie mediacji w stosunku do objętego mediacją roszczenia. 

Począwszy od 2014 roku, za sprawą wypowiedzi orzecznictwa odwołujących się do rzeczywistego celu postępowania pojednawczego i wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (jakim jest podjęcie próby polubownego uregulowania sporu dotyczącego danego roszczenia a nie zapewnienie wierzycielowi dodatkowego czasu na jego przymusową realizację), możliwość wielokrotnego przerywania biegu przedawnienia w stosunku do tego samego roszczenia za pomocą kolejnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, została skutecznie zakwestionowana (jednym z impulsów dla kształtowania się linii orzeczniczej w tym zakresie był wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1194/13). Kolejne ograniczenia dotyczące wniosków o zawezwanie do próby ugodowej wynikały z podwyższenia opłat sądowych od tych wniosków. Niemniej jednak, zawezwanie do próby ugodowej nadal stanowiło istotny element planowania strategii procesowych przez wierzycieli z uwagi na możliwość uzyskania, bez zgody dłużnika, chociażby pojedynczego przerwania biegu przedawnienia, które pozwalało na istotne odsunięcie w czasie skutków przedawnienia, co niejednokrotnie miało kluczowe znaczenie dla skompletowania dowodów i właściwego przygotowania pozwu.   

W nowym stanie prawnym, obowiązującym od 30 czerwca 2022 r., wniosek o zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie przerwą już biegu przedawnienia roszczeń a jedynie doprowadzą do jego zawieszenia na czas trwania odpowiednio postępowania pojednawczego i mediacji. Różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego polega na tym, że przedawnienie nie będzie biegło od nowa począwszy od zakończenia postępowania pojednawczego lub mediacji, lecz ulegnie jedynie wstrzymaniu odpowiednio na czas trwania postępowania pojednawczego lub mediacji. Wierzyciele tracą tym samym istniejącą wcześniej możliwość istotnego odsunięcia w czasie skutków przedawnienia swoich roszczeń, co wymusza odmienne podejście do zarządzania roszczeniami i planowania strategii procesowych. 

Należy dodać, że do mediacji oraz postępowań pojednawczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem przedawnienie roszczeń objętych tymi procedurami przed 30 czerwca 2022 r. poddane zostało regułom obowiązującym w poprzednim stanie prawnym.   

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

Further Reading